Enmei Jukku Kannon Gyo

The Ten-Verse Kannon Sutra for Protecting Life

kan ze on
na mu butsu
yo butsu u in
yo butsu u en
bup po so en
jo raku ga jo
cho nen kan ze on
bo nen kan ze on
nen nen ju shin ki
nen nen fu ri shin

English translation:

Kanzeon!
I venerate the Buddha
Buddha is my source
Buddha is my affinity
Affinity with Buddha, Dharma, Sangha
Constancy, ease, assurance, purity
Morning my thought is Kanzeon
Evening my thought is Kanzeon
Thought after thought arises in the mind
Thought after though is not separate from mind

Powered by Wild Apricot Membership Software